Antalya Demre Devlet Hastanesi

Antalya İl Sağlık Müdürlüğü
Antalya Demre Devlet Hastanesi